Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Onder “Opdrachtgever” wordt de natuurlijke of rechtspersoon verstaan met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Bright Heights wordt gesloten.
 2. Onder “Website” wordt een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s verstaand, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
 3. Onder “Overeenkomst” wordt elke wederzijdse acceptatie verstaan, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Leverancier.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verrichte diensten gedaan door Bright Heights, gevestigd op Schroeder van der Kolkstraat 2, 3511 HS Utrecht, KVK-nummer 81635257, hierna te noemen: “Leverancier”.
 2. Door akkoord te geven op overeenkomst met Leverancier verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier opgenomen wordt.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 9. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 10. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 3 – Aanbieding & acceptatie

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Nadat Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op en offerte of aanbieding of deze heeft ondertekend, krijgt de offerte of aanbieding de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Leverancier en is de Opdrachtgever een betalingsverplichting aangegaan.
 3. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:- het doel van de opdracht, de eisen van Opdrachtgever en de omvang van het werk; – in hoeverre medewerking van Opdrachtgever vereist is, wat zijn inbreng is; welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn; – binnen welke termijn Opdrachtgever commentaar levert op de aangeleverde tekst of website; – in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is; – de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat; – de uiterste aanlevertermijnen.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 6. Opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Leverancier en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever zijn afspraken met Leverancier niet op deugdelijke wijze nakomt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Leverancier heeft het recht zijn tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekendgemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 15. Indien Leverancier met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website, het wijzigen van een bestaande website of het schrijven, redigeren of vertalen van een tekst door Leverancier voor Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de tekst of website gereed zal zijn.
 2. Een doorlopende overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever,al dan niet zonder overeengekomen einddatum, waaronder een maandelijks abonnement voor het aanleveren van teksten of een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een website, kan op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien een wijziging van de tarieven van Leverancier oorzaak is van de opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.
 3. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
  1. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. indien na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 4. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de Leverancier niet verplicht om een tekst en/of website die nog niet gereed is te leveren. Leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 5. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 11. Leverancier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 12. De vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 13. Leverancier heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 14. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 – Levering & leveringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever heeft recht op een of meerdere correctierondes zoals vastgelegd in de overeenkomst, waarin hij de mogelijkheid krijgt tot het geven van commentaar, opmerkingen of aanmerkingen op het door Leverancier uitgevoerde werk. Na ontvangst van de reacties van Opdrachtgever op deze concepttekst of dit conceptontwerp zal Leverancier overgaan tot het voltooien en opleveren van het eindproduct.
 2. Herzieningen of wijzigingen die buiten het afgesproken aantal correctierondes vallen zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Leverancier.
 3. Wanneer Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn reageert op de concepttekst of het conceptontwerp, zal Leverancier hem hier eenmalig telefonisch, mondeling of via e-mail aan herinneren. Wanneer commentaar van Opdrachtgever ook na deze herinnering uitblijft of er door Opdrachtgever onvoldoende gehoor aan de oproep wordt gegeven, veronderstelt Leverancier dat Opdrachtgever akkoord gaat met het concept. In dit geval behoudt Leverancier zich dan ook het recht voor om het eindproduct definitief op te leveren en het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 4. Mocht Leverancier onverhoopt niet in staat zijn binnen de afgesproken levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan hij alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Leverancier een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 7 – Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden zijn daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht bij Leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de Opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende 60 dagen niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever heeft de verplichting om van Leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8 – Betaling en incassokosten

 1. Facturen worden digitaal per e-mail verzonden.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven.
 3. Leverancier is gerechtigd om in termijnen te factureren.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 9 – Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het uitvoeren van kleine aanpassingen ten behoeve van het waarborgen van de functionaliteit, snelheid en veiligheid van de website, zoals het updaten van plugins en software; het opschonen van overbodige bestanden; het corrigeren van eventuele bugs veroorzaakt door updates.
 3. Leverancier stuurt de Opdrachtgever maandelijks dan wel tweemaandelijks een factuur van €25, afhankelijk van de afspraken in de overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. Dit geeft de Opdrachtgever recht heeft op 30 minuten onderhoud per maand dan wel per twee maanden, overeenkomstig de overeenkomst.
 4. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.
 5. Indien de benodigde onderhoudswerkzaamheden deze tijdsduur dreigen te overschrijden, zal Leverancier hiervan melding maken aan de Opdrachtgever. Leverancier vermeldt het in zijn ogen noodzakelijke onderhoud en geeft hierbij een indicatie van de kosten. Opdrachtgever kan er al dan niet voor kiezen om akkoord te geven op de bijkomende werkzaamheden en de bijbehorende betalingsverplichting aan te gaan.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijft eigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 11– Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Leverancier jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Buitengebruikstelling

 1. Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Leverancier zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Levernacier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Leverancier gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom bij Leverancier.
 2. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Meer weten? Lees ook onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Logo Bright Heights

Over

Bright Heights

Noordzijde 80

4225 PK Noordeloos

KVK: 81635257

Let's meet

Eva van der Schans

T: +31(0)6 52541318

E: eva@brightheights.nl